this vs that

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

this vs that

liz-06
This post was updated on .
Just pick on of the things and make a new set


CD vs. mp3 player


mp3 player
Bana sakın söyleme hayatta kalamayacağımı
sen benim felaketimden kaçarken o bana sahip çıktı.
ne kadar aşağılık bir adam olursa olsun; yaptığının bedelini ödemeye
göze aldı.
senin gibi kaçıp gitmedi.